No.4 SBD: 279
Điểm bình chọn: 491
SBD: 045
Điểm bình chọn: 3,139
SBD: 212
Điểm bình chọn: 3,232
SBD: 099
Điểm bình chọn: 1,903
No.5 SBD: 139
Điểm bình chọn: 423
No.6 SBD: 123
Điểm bình chọn: 398
No.7 SBD: 145
Điểm bình chọn: 201
No.8 SBD: 225
Điểm bình chọn: 199
No.9 SBD: 133
Điểm bình chọn: 115
No.10 SBD: 119
Điểm bình chọn: 104
No.11 SBD: 121
Điểm bình chọn: 94
No.12 SBD: 399
Điểm bình chọn: 81
No.13 SBD: 079
Điểm bình chọn: 61
No.14 SBD: 171
Điểm bình chọn: 57
No.15 SBD: 175
Điểm bình chọn: 56
No.16 SBD: 180
Điểm bình chọn: 55
No.17 SBD: 190
Điểm bình chọn: 52
No.18 SBD: 135
Điểm bình chọn: 42
No.19 SBD: 168
Điểm bình chọn: 19
No.20 SBD: 215
Điểm bình chọn: 16
No.21 SBD: 289
Điểm bình chọn: 15
No.22 SBD: 188
Điểm bình chọn: 12
No.23 SBD: 107
Điểm bình chọn: 6
No.24 SBD: 140
Điểm bình chọn: 2
No.25 SBD: 111
Điểm bình chọn: 1
No.26 SBD: 039
Điểm bình chọn: 1